Terrán tetőcserép menü

Údaje k statickým výpočtom

 

V súčasnosti sa už aj komplikovanejšie strešné systémy dajú nadimenzovať veľmi ľahko a rýchlo pomocou projektovania na počítači.

Prenosť výpočtov obmedzuje iba konštrukčná kostra vkladaná do počítača, resp. poskytnuté prípady zaťaženia určujú zadané konštrukčné prvky a záťažové podmienky.

Počas dimenzovania a výpočtov však netreba zabudnúť na kontrolu výsledkov. Takto sa dajú ľahko vyfiltrovať možné chyby.

V manuály Vám uvedieme faktory a dôležité plánovacie princípy ovplyvňujúce výpočty.

Základná hodnota hmotnosti krytiny

Najdôležitejší princíp projektovania je základná hodnota hmotnosti krytiny.

V tomto bode chceme vyvrátiť názor, podľa ktorého betónové škridly sú príliž ťažké, kvôli čomu by mohli nastať problémy.

Pravdou je, že betónová krytina je jedna z najťažších krytín, avšak záťaž škridiel voči celkovému zaťaženiu celej strechy predstavuje iba 15% - 25%.

 

Základné hmotnosti škridiel Mediterran:

Základná škridla Standard: 4,5 kg/ks 

Základná škridla Danubia: 4,5 kg/ks 

Základná škridla Coppo: 4,6 kg/ks

Základná škridla Rundo: 4,4 kg/ks 

Základná škridla Zenit: 4,8 kg/ks

Základná škridla Synus: 3,9 kg/ks

 

Z týchto hodnôt vypočítame hmotnosť krytia na základe sklonu strechy:

VlčankaDanubiaCoppo, Synus

Sklon krytiny

Druh podstrešia

Najmenšie prekrytie

Najväčšia vzdialenosť

Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu

Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa

Spotreba škridiel (ks/m2)

Hmotnosť krytiny (kg/m2)

Vlčanka

Danubia

Coppo

Synus

10-15,9°

Vodotesné

10 cm

32 cm

34 cm

5 cm

10,58

47,61

48,67

40,64

16-21,9°

Tesné

10 cm

32 cm

33 cm

5 cm

10,58

47,61

48,67

40,64

22-29,9°

Štandardné

9 cm

33 cm

33 cm

4,5 cm

10,1

45,45

46,46

39,39

nad 30°

Štandardné

8 cm

34 cm

33 cm

4 cm

9,8

44,10

45,08

38,22

Pozor! V prípade strešného systému Coppo najmenšia vzdialenosť lát činí 32 cm!

RundoZenit

Sklon krytiny

Druh podstrešia

Najmenšie prekrytie

Najväčšia vzdialenosť

Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu

Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa

Spotreba škridiel (ks/m2)

Hmotnosť krytiny (kg/m2)

Rundo

Zenit

15-20,9°

Vodotesné

14 cm

28 cm

34 cm

5 cm

11,9

52,36

57,12

21-26,9°

Tesné

14 cm

28 cm

30 cm

5 cm

11,9

52,36

57,12

27-34,9°

Štandardné

13 cm

29 cm

30 cm

5 cm

11,49

50,56

55,15

35-44,9°

Štandardné

12 cm

30 cm

30 cm

5 cm

11,11

48,88

53,33

nad 45°

Štandardné

*11 cm

*31 cm

30 cm

5 cm

10,75

47,3

51,6

* v prípade privenenia škridly príchytkou

Ďalšie informácie ohľadom základných požiadaviek pre podkladné debnenie nájdete na podstránke Sklon strechy a podkladné debnenia.

K jednotlivým konštrukčným prvkom odporúčame nasledujúce hodnoty záťaže:
  latovanie, kontralata 4 kg/mstrechy;
  podkladná fólia 0,2 kg/m2 strechy;
  krokva (10/15 - 90 cm) 12 kg/m2 strechy;
  tepelná izolácia 15-50 kg/m3 v závislosti od materiálu a výrobcu anyagtól 
  montovaný sádrokartón 60 kg/m2, 96 kg/m2 s dvojitým obkladom bez omietky;
  obklad z dosiek (2,4 cm) 12-17kg/m2 strechy 

Hodnoty záťaže snehu a vetra sú udávané podľa predpisov EUROCODE.

Hrúbka latovania, rozmery a hustota krokiev je určená z perdpokladanej vlastnej váhy krytiny. Vzdialenosť krokiev je spravidla 80-100 cm, pri väčších vzdialenostiach je potrebné používať hrubšie strešné laty.

Latovanie strechy sa ohne pod tlakom snehu, sily vetra a vlastnej záťaže krytiny. Maximálna hodnota ohnutia je určená štandardom EUROCODE ako 1/200 hodnoty rozponu, čo pri vzdialenostiach krokiev 80 cm činí 4 mm. Väčšie prehnutie nie je dovolené, ani z estetického hľadiska, a na druhej strane zmeny tvaru strechy ovplyvňujú aj dosadenie škridiel. Takto vznikajú napätia/pnutia, ktoré môžu zlomiť laty.

Možnosť ohnutia môžeme znížiť dvoma spôsobmi:

  • buď zvýšime prierez lát, alebo
  • strešné laty podoprieme krokvami, t.j. vytvoríme spojitý nosník.

Dôsledkom týchto opatrení je, že záporný moment laty nachádzajúcej sa pod krokvou zníži kladný moment laty v úseku medzi krokvami. Predlžovanie lát môžeme urobiť aj nad krokvami. Podľa možnosti je potrebné vyhnúť sa uloženiu lát na dvoch podperách.

Držanie a pevnosť strechy sa zvýši zabudovaním strešných lát a dosiek. Príslušenstvom podkladového debnenia krytiny je aj výstuha pripevnená klincom proti silnému vetru.

Strechy zhotovené z produktov spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o., pri zodpovednom realizovaní patria k strechám, na ktorých sa dobre a bezpečne pohybuje.

Standard
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
  0,49 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm 
  0,46 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm 
Rundo
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
  0,52 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 28,0 cm 
  0,47 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 31,0 cm 
Zenit
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
  0,57 kN/m2  v prípade vzdialenosti lát 28,0 cm 
  0,52 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 31,0 cm 
Danubia
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
  0,49 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm 
  0,46 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm 
Coppo
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
  0,48 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm 
  0,45 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm 

Poznámka: Štandard STN EN 490 dovoľuje odchyĺku ± 10% od menovitej hodnoty, tieto hodnoty odporúčame brať do ohľadu z hľadiska bezpečnosti.