Terrán tetőcserép menü

Krycia šírka a konštrukčná dĺžka

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát - VlčankaDanubiaCoppo a Synus 

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu - škridiel - nepredstavuje vždy 10 ks/m2.

Sklon krytiny

Druh podstrešia

Najmenšie prekrytie

Najväčšia vzdialenosť

Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu

Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa

Spotreba škridiel (ks/m2)

Hmotnosť krytiny (kg/m2)

Vlčanka

Danubia

Coppo

Synus

10-15,9°

Vodotesné

10 cm

32 cm

34 cm

5 cm

10,58

47,61

48,67

40,64

16-21,9°

Tesné

10 cm

32 cm

33 cm

5 cm

10,58

47,61

48,67

40,64

22-29,9°

Štandardné

9 cm

33 cm

33 cm

4,5 cm

10,1

45,45

46,46

39,39

nad 30°

Štandardné

8 cm

34 cm

33 cm

4 cm

9,8

44,10

45,08

38,22

Predpisy na použiteľné podkladné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácii vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne brali do úvahy 33 cm-vú vzdialenosť odkvapovej laty, pričom lata hrebeňa je závislá od sklonu strechy. Výsledky sme vypočítali podľa nasledovného vzorca:

Krycia dĺžka =e (n – 1) × LT g.

Pričom:

 • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
 • n je počet radu škridiel (ks);
 • LT je vzdialenosť lát (cm);
 • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát - RundoZenit

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu - škridiel - nepredstavuje vždy 11-12 ks/m2

Sklon krytiny

Druh podstrešia

Najmenšie prekrytie

Najväčšia vzdialenosť

Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu

Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa

Spotreba škridiel (ks/m2)

Hmotnosť krytiny (kg/m2)

Rundo

Zenit

15-20,9°

Vodotesné

14 cm

28 cm

34 cm

5 cm

11,9

52,36

57,12

21-26,9°

Tesné

14 cm

28 cm

30 cm

5 cm

11,9

52,36

57,12

27-34,9°

Štandardné

13 cm

29 cm

30 cm

5 cm

11,49

50,56

55,15

35-44,9°

Štandardné

12 cm

30 cm

30 cm

5 cm

11,11

48,88

53,33

nad 45°

Štandardné

*11 cm

*31 cm

30 cm

5 cm

10,75

47,3

51,6

* v prípade upevnenia škridiel príchytkami  

Predpisy na použiteľné podkladné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácií vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne vzali do úvahy 30 cm-vú vzdialenosť odkvapovej laty a 5 cm-vú vzdialenosť laty hrebeňa. Výsledky sme vypočítali podľa vzorca:

Krycia šírka =e (n – 1) × LT g.

Pričom:

 • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
 • n je počet radu škridiel (ks);
 • LT je vzdialenosť lát (cm);
 • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Pozor! Ku krycej dĺžke treba prirátať aj rast dĺžky vyplývajúci z rozmeru kontralaty. Tabuľka obsahuje hodnoty zaokrúhlené na desatinné čísla. Primeraný výsledok dosiahneme, ak berieme do úvahy presnosť realizácie.

Krycia šírka

Ak poznáme celú kryciu šírku, dá sa vypočítať konštruktčná šírká, a tým pádom aj počet škridiel. 

Pri konštrukčnej šírke treba brať ohľad na to, že kvôli technológii výroby škridiel môžu vzniknúť rozmerové odchýlky ± 1 mm, tým pádom uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Danubia, Vlčanka

Celková krycia šírka (m)    0,67 0,82 0,97 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32 2,47 2,62 2,77 2,92 3,07
Konštrukčná šírka (m) 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,43 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39 2,54 2,69 2,84 2,99
Počet škridiel (ks) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
3,22
3,14
10,5
3,37
3,29
11
3,52
3,435
11,5
3,67
3,59
12
3,82
3,74
12,5
3,97
3,89
13
4,12
4,04
13,5
4,27
4,19
14
4,42
4,34
14,5
4,57
4,49
15
4,72
4,64
15,5
4,87
4,79
16
5,02
4,94
16,5
5,17
5,09
17
5,32
5,24
17,5
5,47
5,39
18
5,62
5,54
18,5
5,77
5,69
19
5,92
5,84
19,5
6,07
5,99
20
6,22
6,14
20,5
6,37
6,29
21
6,52
6,44
21,5
6,67
6,59
22
6,82
6,74
22,5
6,97
6,89
23
7,12
7,04
23,5
7,27
7,19
24
7,42
7,34
24,5
7,57
7,49
25
7,72
7,64
25,5
7,87
7,79
26
8,02
7,94
26,5
8,17
8,09
27
8,32
8,24
27,5
8,47
8,39
28
8,62
8,54
28,5
8,77
8,69
29
8,92
8,84
29,5
9,07
8,99
30
9,22
9,14
30,5
9,37
9,29
31
9,52
9,44
31,5
9,67
9,59
32
9,82
9,74
32,5
9,97
9,89
33
10,12
10,04
33,5
10,27
10,19
34
10,42
10,34
34,5
10,57
10,49
35
10,72
10,64
35,5
10,87
10,79
36
11,02
10,94
36,5
11,17
11,09
37
11,32
11,24
37,5
11,47
11,39
38
11,62
11,54
38,5
11,77
11,69
39
11,92
11,84
39,5
12,07
11,99
40
12,22
12,14
40,5
12,37
12,29
41
12,52
12,44
41,5
12,67
12,59
42
12,82
12,74
42,5
12,97
12,89
43
13,12
13,04
43,5
13,27
13,19
44
13,42
13,34
44,5
13,57
13,49
45
13,72
13,64
45,5
13,87
13,79
46
14,02
13,94
46,5
14,17
14,09
47
14,32
14,24
47,5
14,47
14,39
48
14,62
14,54
48,5
14,77
14,69
49
14,92
14,84
40,5
15,07
14,99
50
15,22
15,14
50,5
15,37 
15,29
51
15,52 
15,44
51,5
15,67
15,59
52
15,82
15,74
52,5
15,97
15,89
53
16,12
16,04
53,5
16,27
16,19
54
16,42
16,34
54,5
16,57
16,49
55
16,72
16,64
55,5
16,87
16,79
56
17,02
16,94
56,5
17,17
17,09
57
17,32
17,24
57,5
17,47
17,39
58
17,62
17,54
58,5
17,77
17,69
59
17,92 17,84
59,5
18,07
17,99
60

Coppo

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m) 0,57 0,87 1,17 1,47 1,77 2,07 2,37 2,67 2,97 3,27
Konštrukčná šírka (m) 0,49 0,79 1,09 1,39 1,69 1,99 2,29 2,59 2,89 3,19
Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produktová línia Coppo neobsahuje polovičné škridly,

preto jeden rad škridiel pozostáva iba z celých základných škridiel!

3,57
3,49
12
3,87
3,79
13
4,17
4,09
14
4,47
4,39
15
4,77
4,69
16
5,07
4,99
17
5,37
5,29
18
5,67
5,59
19
5,97
5,89
20
6,27
6,19
21
6,57
6,49
22
6,87
6,79
23
7,17
7,09
24
7,47
7,39
25
7,77
7,69
26
8,07
7,99
27
8,37
8,29
28
8,67
8,59
29
8,97
8,89
30
9,27
9,19
31
9,57
9,49
32
9,87
9,79
33
10,17
10,09
34
10,47
10,39
35
10,77
10,69
36
11,07
10,99
37
11,37
11,29
38
11,67
11,59
39
11,97
11,89
40
12,27
12,19
41
12,57
12,49
42
12,87
12,79
43
13,17
13,09
44
13,47
13,39
45
13,77
13,69
46
14,07
13,99
47
14,37
14,29
48
14,67
14,59
49
14,97
14,89
50
15,27
15,19
51
15,57
15,49
52
15,87
15,79
53
16,17
16,09
54
16,47
16,39
55
16,77
16,69
56
17,07
16,99
57
17,37
17,29
58
17,67
17,59
59
17,97
17,89
60
18,27
18,19
61

Rundo

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30
Konštrukčná šírka (m) 0,77 1,07 1,37 1,67 1,97 2,27 2,57 2,87 3,17 3,47
Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pri type Rundo kvôli rezaniu rad kladieme z celých škridiel.
Škridlové laty od štítových stien majú byť predĺžené o 20-35 cm.
3,60
3,77
12
3,90
4,07
13
4,20
4,37
14
4,50
4,67
15
4,80
4,97
16
5,10
5,27
17
5,40
5,57
18
5,70
5,87
19
6,00
6,17
20
6,30
6,47
21
6,60
6,77
22
6,90
7,07
23
7,20
7,37
24
7,50
7,67
25
7,80
7,97
26
8,10
8,27
27
8,40
8,57
28
8,70
8,87
29
9,00
9,17
30
9,30
9,47
31
9,60
9,77
32
9,90
10,07
33
10,20
10,37
34
10,50
10,67
35
10,80
10,97
36
11,10
11,27
37
11,40
11,57
38
11,70
11,87
39
12,00
12,17
40
12,30
12,47
41
12,60
12,77
42
12,90
13,07
43
13,20
13,37
44
13,50
13,67
45
13,80
13,97
46
14,10
14,27
47
14,40
14,57
48
14,70
14,87
49
15,00
15,17
50
15,30
15,47
51
15,60
15,77
52
15,90
16,07
53
16,20
16,37
54
16,50
16,67
55
16,80
16,97
56
17,10
17,27
57
17,40
17,57
58
17,70
17,87
59
18,00
18,17
60
18,30
18,47
61

Zenit

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30
Konštrukčná šírka (m) 0,77 1,07 1,37 1,67 1,97 2,27 2,57 2,87 3,17 3,47
Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pri type Zenit kvôli rezaniu rad kladieme z celých škridiel.
Škridlové laty od štítových stien majú byť predĺžené o 20-35 cm.
3,60
3,77
12
3,90
4,07
13
4,20
4,37
14
4,50
4,67
15
4,80
4,97
16
5,10
5,27
17
5,40
5,57
18
5,70
5,87
19
6,00
6,17
20
6,30
6,47
21
6,60
6,77
22
6,90
7,07
23
7,20
7,37
24
7,50
7,67
25
7,80
7,97
26
8,10
8,27
27
8,40
8,57
28
8,70
8,87
29
9,00
9,17
30
9,30
9,47
31
9,60
9,77
32
9,90
10,07
33
10,20
10,37
34
10,50
10,67
35
10,80
10,97
36
11,10
11,27
37
11,40
11,57
38
11,70
11,87
39
12,00
12,17
40
12,30
12,47
41
12,60
12,77
42
12,90
13,07
43
13,20
13,37
44
13,50
13,67
45
13,80
13,97
46
14,10
14,27
47
14,40
14,57
48
14,70
14,87
49
15,00
15,17
50
15,30
15,47
51
15,60
15,77
52
15,90
16,07
53
16,20
16,37
54
16,50
16,67
55
16,80
16,97
56
17,10
17,27
57
17,40
17,57
58
17,70
17,87
59
18,00
18,17
60
18,30
18,47
6

Pripevnenie škridiel

 • Pripevniť treba krajné škridly, hrebenáče, pultové škridly, stúpacie škridly, polovičné a rezané škridly pri hrebenáči a nároží, presvetľovacie škridly, anténne prechodky - bez ohľadu na sklon strechy.
 • Uloženie prvkov príslušenstva pri komínoch a strešných oknách vyžaduje mimoriadnu presnosť a obozretnosť.
 • V miestach s väčším zaťažením odporúčame prvky priskrutkovať.
 • Vývrty škridiel sa nachádzajú 45-48 mm od horného kraja škridly, a tak sa skrutky dostanú do osy strešnej laty.
 • Pri sklonoch striech medzi 45° až 60° treba pripevniť každú druhú škridlu, a nad 60°-vým sklonom strechy každú škridlu.