Terrán tetőcserép menü

Preukázateľne ekologické

Preukázateľne ekologická 

 

V prípade rôznych strešných krytín môžeme skúmať ich vzťah k ochrane životného prostredia. Toto ukazuje nasledujúca tabuľka. Z porovnania vyplýva - popri iných materiáloch strešných krytín - spotreba energie, emisie CO2 pri výrobe, hodnota záťaže odpadu výroby na prostredie, resp. ich celkový ekologický stav. 

Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie, interpretovaný na ich životný cyklus:

Názov materiálu

Energia

Záťaž prostredia

Celkové hodnotenie (kv_číslo)

PET (kWh/m2)

PET (kv_podčíslo)

CO2eq (g/m2)

CO2eq (kv_podčíslo)

SO2eq (g/m2)

SO2eq (kv_podčíslo)

Tŕstie

8,775

3

-71955

3

122,175

2

2,67

Drevené šindle

14

3

-16156

3

27,3

3

3,00

Prírodná bridlica

-

3

-

2

-

2

2,33

Pálené škridly

50

2

17500

2

61

2

2,00

Betónové škridly

10,56

2

6336

3

22,08

3

2,67

Hliníkové platne

615,6

0

113297,4

0

820,8

0

0,25

Oceľové platne

123

1

30592,5

1

156,675

1

1,00

Syntetická bridlica

54,72

2

19036,8

2

75,744

2

2,00

Bitúmenové šindle

70

2

5240

3

32,45

2

2,00

Umelohmotné platne

-

1

-

1

-

1

1,00

Zdroj: www.foek.hu

Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne):

  • 3: Veľmi odporúčané
  • 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané
  • 1: Pre významné nevýhody neodporúčané
  • 0: Radšej sa vyhnúť
  • - : Informácie nie sú k dispozícii

Podľa výsledkov skúmania vplyvu výroby strešných krytín na životné prostredie, je výroba betonových škridiel z hľadiska spotreby energie a záťaže životného prostredia (emisie oxidu uhličitého a oxidu siričitého) na druhom mieste spolu tŕstím. 

Je čas myslieť na betónové škridle ako na šetrné k životnému prostrediu!