Terrán tetőcserép menü

Dokumenty

Od 1.7.2013 je povinnosťou výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov, vyrábaných podľa harmonizovaných európských noriem, prikladať pri predaji k týmto stavebným výrobkom nové sprievodné dokumenty, a to:

· značku (štítok) CE,

· vyhlásenie o parametroch, ktoré nahrádza doterajšie vyhlásenie o zhode.

Táto povinnosť vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS.

Implementáciu nariadenia v SR upravujú tieto právne predpisy:

· Zákon MDVRR SR č 133 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 1.7.2013, ktorý okrem iného ustanovuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike a ich sprístupňovania na domácom trhu.

· Vyhláška MDVRR SR č. 162 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.